முதல் மற்றும் இரண்டாம் கலந்தாய்வுகளில் இனவாரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட "CUT OFF" மதிப்பெண்களுக்குள் மதிப்பெண் பெற்று, கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு வருகைப் பதிவு செய்து காலியிடம் இன்மையால் சேர்க்கை கிடைக்காத மாணவியருக்கு,09.07.2024 அன்று அறிவியல் பிரிவுகளுக்கும், 10.7.2024 அன்று கலை, வணிகவியல், வணிக நிர்வாகவியல், புவியியல் மற்றும் மொழிப் பாடங்களுக்கும் தற்போது உள்ள காலியிடங்களில் "CUTOFF" மதிப்பெண் தரம், பதிவு மூப்பு, இட ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மட்டுமே சேர்க்கை உறுதி செய்யப்படும்.

Fees Details Click the Details Button

Rank List

 

Departments Medium Shift Academic Vocational
Tamil Shift I Advanced Tamil
Shift II Advanced Tamil
English Shift I
Shift II
History Tamil P1
P2
English P1
P2
Economics Tamil P1
P2
English P1
P2
Commerce English Shift I
English Shift II
Mathematics Tamil Shift I
English Shift I
English Shift II
Physics Tamil
English
Chemistry Tamil
English
Botany English
Zoology Tamil
English
Geography Tamil P1
P2
P3
English P1
P2
P3
Home
Science
English
Computer Science English Shift I Pref1 Pref2
English Shift II Pref1 pref2
Computer Application English Shift I Pref1
Business Administration English Shift I
Other Subjects

Floating Item
Welcome To

Sri Meenakshi Government Arts College for Women

Sri Meenakshi Government Arts College for Women was established by the government of Tamilnadu in the temple city of Madurai in the year 1965, to fulfill the need for the upliftment of women in and around Madurai. Set in a sprawling campus of 16 acres, the college began its journey with 320 students and 13 teaching and 13 non-teaching staff members. Today, the college stands upgraded to Grade-I status and is well-placed among the 14 Grade-I colleges in the state of Tamil Nadu.

News & Events

College Opens for Ist year on 03/07/2024

Mandatory Disclosure for MBA
Mandatory Disclosure for MCA

 

Programmes Offered

Department of English

Department of Economics

Department of Zoology

Department of Botany

Department of History

Department of Chemistry

Department of Mathematics

Department of Home Science

Department of CS

Number Of Staff

Number Of Students

UG Courses

PG Courses

M.Phil Courses

Ph.D Courses

Our Facilities
Placement News
Voters Day Celebration